Bùi Thị Dung
Bùi Thị Dung Chi bộ Đảng Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng 0949606234 bibi.toandung717@gmail.com Trình độ: ĐHSPMN
Lê Thị Hằng
Lê Thị Hằng Chi bộ Đảng Phó Hiệu trưởng 0866645847 lehanghpl.1992@gmail.com Đại học