Phạm Thị Thùy Dương
Phạm Thị Thùy Dương Tổ Chuyên môn Tổ trưởng chuyên môn khối Lá - Phó Bí thư ĐTN 0814810100 Đại học
Dương Thị Hồng Mơ
Dương Thị Hồng Mơ Tổ Chuyên môn 0349770473 hongmoduong@gmail.com Đại học
Đào Thị Nhi
Đào Thị Nhi Tổ Chuyên môn Tổ trưởng chuyên môn khối Mầm- Chồi - Bí thư Đoàn thanh niên 0945840288 daonhicubong@gmail.com Đại học
Phan Thị Thủy
Phan Thị Thủy Tổ Chuyên môn Giáo viên 0985865718 phanthithuy865718@gmail.com Đại học
Phan Thị Hương
Phan Thị Hương Tổ Chuyên môn Giáo viên 0393795226 Đại học
Phạm Thị Nhường
Phạm Thị Nhường Tổ Chuyên môn Giáo viên 0979297374 Đại học
H Wem Byă
H Wem Byă Tổ Chuyên môn Giáo viên 0327209521
Nông Thị Phương
Nông Thị Phương Tổ Chuyên môn Giáo viên 0972751717 Đại học
Phạm Thị Thương
Phạm Thị Thương Tổ Chuyên môn Giáo viên 0375069818 Đại học
Trần Thị Hằng
Trần Thị Hằng Tổ Chuyên môn Giáo viên 0982406908 Đại học
Lê Thị Huyền
Lê Thị Huyền Tổ Chuyên môn Giáo viên 0387079464 lehuyenhoapolang.93@gmail.com Đại học
Phan Thị Thu Trang
Phan Thị Thu Trang Tổ Chuyên môn Nhân viên Cấp dưỡng 0886056399
Bàn Thị Huế
Bàn Thị Huế Tổ Chuyên môn Giáo viên 0333223433 Đại học
Nguyễn Thị Thu Tổ Chuyên môn Giáo viên Đại học
Lê Thị Thúy Tổ Chuyên môn Giáo viên thuyle280897@gmail.com Đại học
Phan Thị Thảo Tổ Chuyên môn Giáo viên 0369936587 Cao đẳng
Nguyễn Thị An
Nguyễn Thị An Tổ Chuyên môn Nhân viên Cấp dưỡng 0918494605
Nông Thị Huệ Tổ Chuyên môn Giáo viên 0342.921.174 Cao đẳng